بخشنامه های پژوهشی

شماره بخشنامه تاریخ دریافت فایل
انتشار کتاب در ابعاد بین المللی 87/151399 90/5/8 PDF icon download.pdf
آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد 73/383436 87/11/8 PDF icon download.pdf, PDF icon download 2.pdf
آیین نامه عضویت اعضای هیات علمی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی 73/229898 90/6/30 PDF icon download.pdf
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاهها و دوره های کوتاه مدت داخلی 73/236063 89/6/17 PDF icon download.pdf
ممنوعیت شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های خارج از کشور به صورت پوستر 73/97881 91/3/31 PDF icon download.pdf
شرکت اعضای هیات علمی در کارگاههای خارج از کشور 73/302817 89/7/27 PDF icon download.pdf
شرکت اعضای هیات علمی در همایش های بین المللی خارج از کشور 73/38673 93/2/24 PDF icon download.pdf
آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس علمی داخل کشور 73/477489 89/12/1 PDF icon download.pdf
عنوان مجلات بی اعتبار و تقلب واحد سمنان 94/2/16 PDF icon majalat-iau-semnan.pdf
لیست مجلات جعلی PDF icon fake websites.pdf
فهرست نشريات علمی معتبر وزارت علوم PDF icon azare 93.pdf
نویسندگان مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی 73/299920 92/9/9 PDF icon 73-299920.pdf
نویسندگان مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها 73/34519 92/2/12 PDF icon 73-34519.pdf
متمم بخشنامه به شماره 87/352676 مورخه 92/10/22 - شیوه نامه تشویق مقالات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 87/25426 93/2/10 PDF icon motamam.tashvigh.pdf
تفویض اختیار شرکت در مسابقات علمی و نمایشگاهها 386909/81 21/11/1392 PDF icon tafiz.pdf
شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی پژوهشی 456329/81 22/12/1391 PDF icon shivenameh.pdf
شرح وظایف انجمن های علمی دانشجویان 417449/73 19/12/1392 PDF icon sharhvazayefanjoman.pdf
آئین نامه شرکت اعضای هیئت علمی در انجمن های علمی معتبر بین المللی PDF icon 85ozviyatdarnjomanha.pdf
متمم بخشنامه فرصت مطالعاتی 96232 19/8/1389 PDF icon motammam.pdf
حمایت از اختراعات ، نوآوری 196825/70 26/05/1389 PDF icon kashf.pdf

صفحه‌ها

 

 

لینکهای سریع :