تشویق مقالات

 

مرحله 1: تکمیل فرم تشویق مقالات    فرم تشویق مقالات      و      تعهد نامه دانشجویان

مرحله 2: ارائه فرم تکمیل شده به همراه مدارکی که در فرم قید شده است به دفتر معاونت پژوهش و فن آوری واحد

مرحله 3: بررسی مدارک ارائه شده توسط مدیر امور پژوهشی واحد

مرحله 4: طرح موضوع در جلسه شورای پژوهشی واحد

مرحله 5: ارائه به معاونت اداری و مالی واحد و پرداخت مبلغ تشویقی

دانلود فرم امتیاز دهی استاد

فارسی