معرفی معاونت

 


دکتر نادر رهبر

دکتری مهندسی مکانیک

مرتبه علمی :

استادیار

پست الکترونیک


تلفن تماس

023-33654030.

 

 

 


 


علی ضمیری
مدیر فناوری اطلاعات و آمار
023-33654051
ali.zamiri@semnaniau.ac.ir

دكتر محمد جواد رضواني
مدیر پژوهش
023-33654026
a@semnaniau.ac.ir

كاظم ميراج
مدیر ارتباط با صنعت
023-33654027
miraj169@yahoo

مجید خدايي
مدیر طرح ، برنامه و بودجه
023-33654232
tarh_sem@yahoo.com

 

فارسی