معرفی معاونت


مهندس محسن قدس

کارشناس ارشد رشته مهندسی عمران

مرتبه علمی :

مربی

پست الکترونیک


تلفن تماس

023-33654018.

 

 

 


 

 

 

فارسی