معرفی معاونت

 


دکتر علی فائض

دکتری حسابداری

مرتبه علمی :

مربی

پست الکترونیک


تلفن تماس

023-33654021.

 

 

 


 


فرامرز زیاری
مدیر اداری
023-33654022
a@semnaniau.ac.ir

ابوالحسن عنایت زاده
مدیر مالی
023-33654034
a@semnaniau.ac.ir

 

فارسی