لیست کارکنان

Undefined

لیست پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

لیست کارکنان

احمد عالیشاه
متصدی امور آموزشی

مستقیم:33654053
داخلی:3337

علی صادقی
نگهبان

امین رستمی
مسئول دفتر رئیس دانشکده فنی 1

مستقیم : ....

داخلی :3482

سید علی رستمیان
معاونت فرهنگ اسلامی

علی فائض
معاون اداری ومالی

مستقیم : 33654021

داخلی : 3030

دکتر مهدی سلطانی فر
معاون دانشجویی

مستقیم : 33654029

داخلی : 3214

دکترخالصی دوست
معاون اموزشی

مستقیم :3365422- داخلی 2126

حمید مولایی
کارشناس روابط عمومی

مستقیم : 33654037- داخلی 3372

مهدی فرزاد
امور مالی

مستقیم : 33654017

داخلی : 3018

3008

علی اصغرمحسنی
خدمتگزار

کاوه آزادبخش
کارشناس حقوقی

مستقیم : ...

داخلی : 2287

سعید قادری
کاردان عمران

مستقیم : 33654018

الیاس تورانیان
ابدارچی

مهدی یداللهی
سرپرست نگهبانی

مستقیم : 33654050

- داخلی 3001

سید احمد کیا
دفتر جذب هیئت علمی

مستقیم: 33654054

داخلی: 3125-3124-3123

صفحه‌ها